Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Causy Informace    

Rozpor mezi novou ČSN 730540-2 a ČSN EN 15026

V říjnu 2011 vyšla nová česká norma ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, která se dostává do rozporu s evropskou normou ČSN EN 15026 Hodnocení šíření vlhkosti staveními dílci pomocí numerické simulace z října 2007.
Nová norma ČSN 730540-2:2011 bude opět změněna i díky dopisům uvedeným níže.

12. řijna 2011 byl zaslán dopis na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví (ÚNMZ), kde bylo poukázáno na rozpor technických norem ČSN 730540-2 a ČSN EN 15026.

23. listopadu 2011 byla zaslána odpověď ÚNMZ k rozporu norem ČSN 730540-2: 2011 a ČSN EN 15026. Z výše uvedené odpovědi uvádím některé zajímavé odstavce:

Závěrem uvádíme, že ČSN 730540-2: 2011 … nijak neblokuje používání ČSN EN 15026, naopak ho plně (a nově) připouští a podporuje. Současně přitom ovšem požaduje, aby byly pro výpočet použity klimatické údaje pro ČR v souladu s ČSN 730540-3 a aby vlastnosti vnitřního vzduchu odpovídaly předpokladům ČSN EN ISO 13788.

A dále:

Pro posouzení konstrukcí z hlediska požadavků ČSN 730540-2 je tedy nutné uvažovat klimatická data pro lokality v ČR v souladu s ČSN 730540-3, což znamená, že průměrné měsíční parametry venkovního vzduchu odvozené z použitých hodinových dat musí být v souladu s průměrnými měsíčními parametry venkovního vzduchu uvedenými v ČSN 730540-3.

Výše zmíněné vysvětlení zpracovatelů normy ČSN 730540-2 stále vede k rozporu s normou ČSN 15026, neboť norma ČSN 15026 velmi přesně definuje okrajové podmínky pro pokročilejší výpočty šíření vlhkosti konstrukcí (narozdíl od normy ČSN 730540-3). Vysvětlení tohoto rozporu je podrobně uvedeno v následujícím dopise.

5. prosince 2011 byl poslán další dopis-02 na ÚNMZ, neboť stanovisko ÚNMZ vysvětlující rozpor norem ČSN 730540-2 a ČSN EN 15026 považuji za nedostatečné. V druhém dopise jsem se snažil ještě přesněji vysvětlit, v čem přesně spočívá rozpor výše zmíněných technických norem.

16.ledna 2012 jsem obdržel stanovisko ÚNMZ na moji druhou stížnost. Zpracovatelé normy ČSN 73 0540-2: 2011 se v něm vykrucují ze své první odpovědi s tím, že ji příliš zjednodušili, cituji:

V minulé reakci na první stížnost Ing. Slaniny jsme tyto základní skutečnosti coby samozřejmé nevysvětlovali. Komentovali jsme, a asi bohužel až příliš stručně, pouze tu situaci, kdy bude mít uživatel metodiky ČSN EN 15026 k dispozici klimatická data nejasného původu (např. z různých klimatických databází typu Meteonorm). V takovém případě si musí ověřit, zda jsou tato data v souladu s ČSN 730540-3 (viz minulá reakce). Formulace "v souladu" byla přitom v ČSN 730540-2 použita zcela záměrně, aby bylo jasné, že se nepožaduje přesná shoda, ale že postačí dosažení blízkosti hodnot.

Dále se zpracovatelé normy ČSN 730540-2: 2011 v zaslaném stanovisku nově odvolávají na jistý základní princip norem ČSN 730540 s tím, že se pro výpočty vždy používají nejpřesnější možná data, cituji:

Základním principem použití ČSN 73 0540 je ovšem to, že pro výpočet se používají vždy nejpřesnější možná data, která jsou v souladu s cílem posouzení. Návrhová data z ČSN 730540-3 se používají tehdy, nejsou-li o daném materiálu či lokalitě jiné, přesnější a spolehlivě ověřené údaje, a z těchto důvodů mají návrhové údaje z ČSN 73 0540-3 také určitou bezpečnostní rezervu.

Vzhledem k tomu, že argumenty zpracovatelů normy ČSN 730540-2:2011 na objasnění rozporu technických norem ČSN 730540-2: 2011 a ČSN EN 15026: 2007 považuji stále za nedostatečně vysvětlené, poslal jsem

3.února 2012 na ÚNMZ další stížnost, ve které jsem navrhl několik možností, jak řešit rozpor výše zmíněných norem. V příloze stížnosti jsem podrobně rozebral argumenty zpracovatelů normy ČSN 730540-2 z předešlého stanoviska.

1. března 2012 jsem obdržel dopis z ÚNMZ, ve kterém se psalo, že můj návrh na změnu normy bude zpracovatelem ČSN 730540-2 vzat v úvahu při zpracování připravované změny ČSN 730540-2, viz následující text:

Váš podnět na upřesnění formulace poznámky 2 u článku 6.3 v ČSN 730540-2 (Vámi navržené řešení č.3 ve stížnosti č.3) bude vzat v úvahu při zpracování změny ČSN 730540-2, na které se v současné době pracuje i z jiných důvodů.

a dále:

Vzhledem k tomu, že předmětem Vaší stížnosti je především definice okrajových podmínek, která patří do ČSN 730540-3, bude současně Váš podmět vzat v úvahu i v rámci zpracovávání revize ČSN 730540-3, která se plánuje na tento rok.

A tím pravděpodobně úspěšně končí kauza rozporu norem ČSN 730540-2 a ČSN EN 15026.


Stránka vytvořena: 12/10/2011; poslední změna: 14/3/2012.

 
© Benvelop 2009 - 2019