Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Co jsou dynamické simulace Šíření vlhkosti Šíření tepla Výhody a nevýhody Příklady Videa    

Šíření vlhkosti

V České republice se transport vlhkosti v obalových konstrukcích budov nejčastěji vyhodnocuje pomocí Glaserovy metody, která je popsána ve dvou technických normách - ČSN 730540-4:2005 a ČSN EN ISO 13788:2002.

Je dobré si připomenout, co je napsáno v úvodu normy ČSN EN ISO 13788:2002, cituji:

"Šíření vlhkosti je velmi komplexní děj a znalost mechanismů šíření vlhkosti, vlastností materiálů, počátečních a okrajových podmínek je často nedostatečná, neodpovídající a dosud ve vývoji. Proto tato norma předkládá jednoduché výpočtové metody, založené na zkušenosti a obecně uznávaných znalostech. Normalizace těchto výpočtových metod nevylučuje užívání jiných, lépe odpovídajících metod. Výpočty obvykle vedou ke správným návrhům na straně bezpečnosti a jestliže tento postup poukáže prostřednictvím návrhové kritéria na konstrukční nedostatky, pak mohou být použity přesnější metody k prokázání, že konstrukce požadavky splní."

Naproti tomu, je možné vyhodnocovat transport vlhkosti v obalových konstrukcích budov pomocí normy ČSN EN 15026:2007, ve které se v úvodu píše. Cituji a překládám z angličtiny:

"Tato norma definuje praktické použití softwaru pro tepelně vlhkostní simulace pro predikci jednorozměrného dynamického transportu tepla a vlhkosti ve vícevrstvých stavebních (obalových) konstrukcích vystavených dynamickým okrajovým podmínkám na obou stranách. Na rozdíl od hodnocení vnitřní kondenzace v ustáleném stavu pomocí Glaserovy metody (popsané v EN ISO 13788 [v ČR: ČSN EN ISO 13788:2002 a ČSN 730540-4:2005 - pozn. autora]) dynamické tepelně vlhkostní simulace poskytují detailnější a přesnější informace o rizicích souvisejících s vlhkostí v rámci stavebních konstrukcí a při návrhu jejich odstranění. Zatímco Glaserova metoda uvažuje pouze difusi vodních par a tepla v ustáleném stavu, dynamické modely zaštítěné touto normou berou v úvahu akumulaci tepla a vlhkosti, efekty latentního tepla, kapalný a konvektivní přenos při reálných okrajových a počátečních podmínkách. Aplikace takovýchto modelů se v posledních letech široce používá ve stavební praxi s výsledným významným zlepšením v přesnosti a reprodukovatelnosti tepelně vlhkostní simulace."

Je s podivem, že norma ČSN EN 15026:2007 Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace nebyla dosud přeložena do českého jazyka a že její název byl přeložen nevhodně. Anglický originální název normy je "Hygrothermal performance of building components and building elements - Assessment of moisture transfer by numerical simulation". Tento název by měl být přeložen do češtiny následovně "Tepelně vlhkostní chování stavebních prvků a konstrukcí - Hodnocení transportu vlhkosti pomocí numerické simulace".

Dynamické simulace provedené pomocí softwaru WUFI® vycházejí z Kunzelova numerického modelu dynamického šíření tepla a vlhkosti ve vícevrstvých stavebních konstrukcích, jenž je vyvíjen již od roku 1995 ve Fraunhofer Institutu IBP v Německu. Tento model splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 15026:2007, která definuje používání numerického softwaru pro tepelně vlhkostní simulace ve vícevrstvých stavebních konstrukcích.

Dynamické simulace jsou pak vhodným nástrojem pro řešení návrhu obalových konstrukcí budov nebo při rekonstrukcích, kde je nezbytné přesně stanovit průběhy teplot a vlhkosti při konkrétních klimatických podmínkách.


Stránka vytvořena: 21/10/2010; poslední změna: 15/12/2010.
 
© Benvelop 2009 - 2019