Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Causy Informace    

Podlahová plocha (Celková podlahová plocha)

Následující text přibližuje, jak se chronologicky vyvíjela a měnila definice "Podlahové plochy" v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Doporučujeme k prostudování.

1. 4. 2009

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační program Zelená úsporám na podporu snížení energetické náročnosti obytných budov. Dotační program Zelená úsporám byl vyhlášen za pomoci Směrnice č.5/2006 MŽP.

Výše dotace u opatření A (tj. při komplexním a částečném zateplení budov) se vypočítává z Podlahové plochy objektu, která je definována ve směrnici č.5/2006 MŽP.

Poznámka 1: Již ve Směrnici č.5/2009 MŽP se objevuje nepřesně zkopírovaná definice Podlahové plochy, která byla převzata ze zákona č. 406/2006 Sb.

Zákon č. 406/2006 Sb. definuje Celkovou podlahovou plochou následovně:

"celkovou podlahovou plochou [se rozumí] podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor,"

Avšak Směrnice č.5/2009 MŽP definuje Podlahovou plochu následovně:

"podlahovou plochou [se] rozumí celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p…)"
Poznámka 2: Povšimněme si, že obě definice se výrazně liší. Definice podle zákona definuje "Celkovou podlahovou plochu" na základě "podlahové plochy" podlaží, kdežto definice podle směrnice definuje "Podlahovou plochu" podle "Celkové vnitřní podlahové plochy". Definice ze směrnice se cyklí s definicí ze zákona a jeví se tak jako zcela nelogická a nesmyslná. Termín "Podlahová plocha" definovaný programem Zelená úsporám je tudíž snadno zaměnitelný, neboť například vyhláška č. 268/2009 Sb. definuje obytnou místnost pomocí termínu "Podlahová plocha". Definice "Celkové podlahové plochy" ze zákona je přitom zcela srozumitelná a logická.
Poznámka 3: Definice ze zákona vymezuje Celkovou podlahovou plochu "bez neobyvatelných sklepů a …", kdyžto definice ze směrnice vymezuje Podlahovou plochu "bez neobývaných sklepů a …". Tato odlišnost v definicích má následující rozdíl. "Neobyvatelné sklepy (prostory)" jsou místnosti, které nemohou být obývány ani v budoucnu, neboť v těchto prostorách není dostatečná světlá výška anebo v těchto prostorách nelze dosáhnou přímého denního osvětlení. Naproti tomu výraz "Neobývané sklepy (prostory)" vede k domnění, že se jedná pouze o prostory (místnosti), které nejsou zrovna obývány lidmi (co je neobývaná místnost/prostor není definováno ani ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby).

2. 7. 2009 a 10. 8. 2009

Dochází k dalším změnám dotačního programu Zelená úsporám. Definice Podlahové plochy respektive Celkové podlahové plochy se nemění.

13. 8. 2009

Je vydána Směrnice č.9/2009 MŽP, která opět upravuje podmínky dotačního programu Zelená úsporám. Definice Podlahové plochy respektive Celkové podlahové plochy zůstává totožná.

Prosinec 2009 až leden 2010

Státní fond životního prostředí přestal přijímat žádosti o dotaci, ve kterých byla například, vytápěná garáž zahrnuta v Podlahové ploše. Důvodem je tento vnitřní dokument, který je v rozporu se zákonem a není přístupný pro veřejnost.

7.1.2010

Nejmenovaný úředník ze SFŽP píše ve svém emailu kolegovi následující "Podlahová plocha - prostor uvažovaných do tzv. vytápěné zóny je pak v převážné většině případů shodná jako pro dotaci. Na podlahovou plochu je nutné se dívat zejména z hlediska energetického, nikoliv z hlediska zákonů."

??.1.2010

Na oficiálních webovských stránkách dotačního programu Zelená úsporám se objevuje dokument s názvem "Pokyn k Příloze I/1 Směrnice MŽP č. 9/2009". Tento dokument není nikým podepsán, není stanovena jeho účinnost ani neprošel běžným schvalovacím řízením na SFŽP, přesto mění zásadním způsobem podmínky dotačního programu Zelená úsporám, neboť jinak definuje Podlahovou plochu.

Leden 2010

V diskusích se objevuje kritika nového dokumentu "Pokyn k Příloze I/1 Směrnice MŽP č. 9/2009" (např. na tzb-info.cz - Započitatelná podlahová plocha nebo Zelená úsporám a podlahová plocha). Současně jsou nám vráceny některé žádosti ze SFŽP, neboť nejsou v souladu s Pokynem, přestože byly vyhotoveny a podány dávno před uveřejněním pokynu.

21. 1. 2010

Ing. Petr Slanina, Ph.D. píše dopis s prosbou o vyjasnění pojmů Podlahové plochy náměstkům MŽP Ing. Rút Bízkové (dopis1) a Mgr. Aleši Kutákovi (dopis2), kteří byli předsedové, Monitorovacího a Řídicího výboru programu Zelena úsporám. Současně jsou dopisy uveřejněny na diskusním fóru tzb-info. Z MŽP ani SFŽP na dopisy písemně nikdo neodpověděl.

1. 2. 2010

Ing. Petr Slanina, Ph.D. doporučeně zasílá dopis na oddělení GIS SFŽP s žádostí o poskytnutí informací k Podlahové ploše podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dopis je současně zveřejněn na diskusním fóru tzb-info.cz. Na dopis ze SFŽP nebylo písemně odpovězeno.

1. 2. 2010

SFŽP mění název dokumentu "Pokyn k Příloze I/1 Směrnice MŽP č. 9/2009" na "Informace k pojmu podlahová plocha v kontextu Zelená úsporám". Obsah dokumentu zůstává stejný.

18. 2. 2010

Na IDNES se objevil článek Jana Sůry s názvem "Zelené dotace přilákaly podvodníky". V článku se například píše: "Podle šéfa fondu Petra Štěpánka jsou dva způsoby pokusu o podvod: záměrně špatné vypočítané energetické úspory a zahrnutí sklepu či garáží do obytné plochy."

Poznámka 4. Je vidět, že autor článku neví o čem píše, neboť "obytná plocha" je zcela nesmyslný výraz.

29. 4. 2010

Tohoto dne byly staženy z oficiálních webových stránek dotačního programu Zelená úsporám námi kritizované dokumenty "Pokyn k Příloze I/1 Směrnice MŽP č. 9/2009", respektive "Informace k pojmu podlahová plocha v kontextu Zelená úsporám".

14. 5. 2010

Na oficiálních stránkách programu Zelená úsporám se objevuje nový dokument s dlouhým názvem "Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu, k právním předpisům vztahujícím se k opatřením podporovaným v rámci programu Zelená úsporám (podlahová plocha)". Opět je dokument nikým nepodepsán, nedatován, není dána jeho účinnost! A stále neřeší sporný termín Podlahové plochy.

Poznámka 5. Ministerstvo pouze přejímá terminologii z Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, kde je definována obytná místnost pomocí velikosti "Podlahové plochy", avšak tato definice nemá nic společného s definicí "Celkové podlahové plochy", která je uvedena v zákoně č.406/2006 Sb. Navíc v obytných domech jsou vytápěny i jiné místnosti než jsou obytné a pobytové místnosti, např. koupelna, wc, chodby, dílny, sušárny atd., které mohou mít světlou výšku menší než 2300 mm.

9. 6. 2010

Na IDNES se objevuje další článek Jana Sůry s názvem "Zelené dotace čeká velká kontrola. Kvůli Japoncům", ve kterém se objevuje například následující nesmyslná věta "Příjemci dotací podvádějí dvěma způsoby: zahrnují si do obytné plochy, ze které se počítá celkový objem dotace, i neobývané prostory…."

Poznámka 6. Autor absolutně neví o čem píše, neboť termíny "obytná plocha" a "neobývané prostory" podle zákonů a vyhlášek neexistují.

10. 6. 2010

MŽP vydává nové přílohy ke Směrnici č.9/2009 MŽP, kde je nově následující definice Podlahové plochy:

"podlahovou plochou [se rozumí] celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p), ve znění pozdějších předpisů".
Poznámka 7: Všimněte si, že původně špatně opsané sousloví "neobývané sklepy" bylo konečně správně opraveno na "neobyvatelné sklepy", avšak při schvalování žádostí k žádnému posunu nedošlo.
Poznámka 8: Zajímavé je, že definice ze Směrnice se odvolává na definice "Podlahové plochy" ze zákona č. 406/2006 Sb. nově i ve znění pozdějších předpisů, avšak nikdo si asi neuvědomuje, že v zákoně je definována "Celková podlahová plocha" za pomoci podlahové plochy podlaží. Stále se tak definice v zákoně a ve směrnici vzájemně cyklí.
Závěrečná poznámka: Při posuzování a schvalování žádosti z dotačního programu Zelená úsporám úředníci Státního fondu životního prostředí postupují podle vnitřních nařízení fondu a nepostupují v souladu se zákony ČR.
Naprostá většina žádostí o finanční dotaci z programu Zelená úsporám v oblasti A (komplexní a částečné zateplení objektů) je v rozporu se zákonem č. 406/2006 Sb., neboť u těchto žádostí nejsou do výpočtu Podlahové plochy, respektive Celkové podlahové plochy zahrnuty vytápěné místnosti (sklady, dílny, garáže), a navíc jsou z Podlahové plochy jsou neoprávněně vyjmuty vytápěné místnosti s průměrnou výškou nižší než 2300 mm a podkrovní prostory, kde je světlá výška menší než 1200 mm. Z těchto důvodů žadatelé o dotace získají daleko méně finančních prostředků, než na které by mohli dosáhnout, kdyby se postupovalo podle platných zákonů a vyhlášek.
Nedbalostí přejímání definic ze zákonů a vyhlášek do pravidel dotačního programu Zelená úsporám vzniká prostředí, ve kterém se velmi těžko orientují žadatelé, úřednící i zpracovatelé projektové dokumentace.

Stránka vytvořena: 8/11/2010; poslední změna: 9/11/2010.

 
© Benvelop 2009 - 2019